CONDICIÓNS XERAIS DE VENTA ELECTRÓNICA

 

1. Ámbito da aplicación.


Estas Condicións Xerais teñen por obxecto a compra de produtos efectuados a distancia vía Internet desde a páxina Web xestionada pola empresa.

As presentes Condicións Xerais de Venda serán de aplicación a todas as entregas que faga A PEMENTEIRA en nome da súa web www.lospimientosdepadron.com.

O cliente acepta estas condicións así como as indicacións descritas nos apartados “Formas de pago”, “Gastos de envío”, “Prazos de entrega” e “Devolucións” do pé da páxina web.

 

2. Aceptación das condicións xerais de venda.


2.1. O Cliente, durante a súa compra na páxina web, e antes da realización do pago, acepta e comprométese a cumprir as súas relacións coa tenda virtual. As condicións xerais e de pago son as indicadas no presente contrato, declarando o Cliente ler e aceptar todas as indicacións que lle foron dadas nos termos da normativa devandita, e tamén ter en conta que a propia tenda virtual non se vincula máis que ás condicións previamente establecidas por escrito.

2.2. A venda e subministración de produtos por parte da PEMENTEIRA, S.L. están suxeitos ás presentes condicións xerais de contratación (as “Condicións”, e o contrato entre o Cliente e A PEMENTEIRA rexidos por estas Condicións serán designados conxuntamente como o “Contrato”), sen que sexan de aplicación calquera outras condicións distintas ou adicionais que poidan conterse en calquera orde de pedido, documento ou outra comunicación (o “Pedido”) e que modifiquen, alteren ou contradigan os termos deste Contrato.

 

3. Obrigacións do Cliente.


3.1. As Condicións Xerais de Venda deben ser lidas on-line, polos Clientes visitantes da páxina e a tenda virtual antes de confirmar o pago das súas compras. Por tanto, o envío da confirmación do pedido implica o coñecemento absoluto destas Condicións Xerais de Venda e a súa total aceptación.

3.2. O Cliente será o único responsable, exonerando no procedente á PEMENTEIRA, polos danos que se deriven dun inadecuado uso, almacenamento, conservación ou manipulación dos Produtos.

3.3. A PEMENTEIRA non asume tampouco responsabilidade algunha por erros tipográficos ou doutro tipo, nin polas posibles omisións na información do produto.

 

4. Realizar un pedido na tenda virtual.


O Cliente efectúa a compra dos produtos, dispoñibles tal como aparecen descritos na tenda on-line nas fichas relativas descritivas e ao prezo, CON IVE INCLUÍDO. Antes de confirmar a compra, ao Cliente viralle recapitulado o custo unitario de cada produto preseleccionado ou o custo total en caso de compra de máis dun produto. Ao confirmar a compra, e ao termo da transacción, o Cliente recibirá a información do Número, a Data e o Importe total do seu pedido. (Salvo no caso de pagos contra reembolso que non se inclúe o suplemento de pago directo ao transportista).

 

IMPORTANTE: Os prezos indicados nesta web son válidos en pedidos realizados na páxina web de até 20 kg. de peso (salvo Canarias e Baleares que o límite será de 10 kg.). En caso de pedidos cuxo peso sexa superior a estas cantidades póñase en contacto connosco vía e-mail ou correo electrónico.

 

5. Pagos.


5.1. O pago dos produtos comprados e dos gastos relativos á súa expedición terá que ser efectuado polo Cliente ao enviar a confirmación de pedido mediante PayPal, tarxeta BANCARIA, contra reembolso ou transferencia bancaria.

5.2. Se non é efectuado o ingreso acreditado polas entidades financeiras, non se tomará en consideración o pedido.

 

6. Dispoñibilidade e entrega dos produtos.


6.1. A nosa nave do Polígono de Picusa en Padrón (A Coruña) será considerada o lugar de expedición de todas as transaccións. A data de entrega terase en conta cando o pago se faga efectivo ou cando a mercadoría estea lista para a súa entrega/envío.

6.2. Os prazos de entrega son aproximados debido á natureza do produto e un atraso nos mesmos non contempla en ningún caso unha posible reclamación por danos e prexuízos.

 

7. Transporte.


7.1. O Cliente non poderá indicar o medio de transporte polo cal desexa recibir a mercadoría; esta será enviada polo medio que a nosa empresa considere oportuno.

7.2. Os gastos de envío e prazos de entrega variarán segundo o país e zona de envío.

7.3. O Cliente pode e debe consultar a presente tarifa de envío, sendo así o Cliente o único responsable, exonerando á PEMENTEIRA, por calquera reclamación.

7.4 A tenda online da PEMENTEIRA vende aos seguintes países:

España (excluído Ceuta e Melilla), Portugal, Alemaña, Francia, Italia, Reino Unido, Austria, Bélxica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Rep. Checa, Suecia, Suíza, Andorra, Mónaco e Noruega.

7.5 Segundo o país, poderanse aplicar diferentes cargos en concepto de aduana / impostos. Estes custos correrán a cargo do cliente receptor de devandito pedido. En ningún caso A PEMENTEIRA farase cargo de gastos de aduanas ou similares.

7.6 En ningún caso os gastos de transporte inclúen os gastos do pago contra reembolso.

 

8. ¿Qué facer cando reciba o seu pedido?.


8.1. Verifique a recepción do envío.

8.2. Verifique que o produto se corresponde co pedido e que non presenta danos aparentes. Se todo estivese en orde, acepte a entrega.

8.3. Se o produto non se correspondese co que pediu ou presentase danos externos, deixe constancia mediante unha breve descrición na folla de entrega a asinar.

8.4. Envíe un correo electrónico a info@lospimientosdepadron.com antes de transcorrer 24 horas desde a recepción do envío para indicar o problema.

 

9. Xeneralidades.


9.1. A realización dun pedido na tenda online supón a aceptación por parte do Cliente destas condicións legais.

9.2. Un pedido non é definitivo ata que é aceptado pola PEMENTEIRA.

9.3. En todo caso, de vir obrigada A PEMENTEIRA a asumir a súa responsabilidade por danos e prexuízos sufridos polo Cliente, a mesma virá limitada a unha cantidade equivalente ao importe correspondente ao pedido do Produto causante do dano, salvo que unha lei imperativa aplicable impoña á PEMENTEIRA un límite cuantitativo maior.

9.4. Debido á natureza perecedoira dos pementos, NON SE ADMITEN DEVOLUCIÓNS, salvo que o produto chegase en mal estado ao seu destino, para o que deberá porse en contacto coa Pementeira dentro das 24 horas seguintes á súa recepción, gardando o produto na súa embalaxe orixinal además de calquera proba concluínte para a xustificación do reembolso do importe do pedido. Para máis información consulte o apartado “DEVOLUCIÓNS” da web.

 

10. Prezos.


10.1. Os prezos publicados son válidos salvo en caso de erro tipográfico ou falta de stock do produto debido á súa natureza. Os prezos mostrados dos produtos INCLÚEN IVE. Os gastos de envío NON están incluídos.

10.2. A PEMENTEIRA poderá modificar os prezos de venda dos Produtos en calquera momento. O aumento ou diminución do prezo de venda non afectará a aqueles pedidos de Produtos en curso que fosen previamente aceptados pola PEMENTEIRA.

No suposto que o Cliente efectuase un pedido de Produtos cun prezo erróneo, A PEMENTEIRA comunicaralle o prezo correcto e, no seu caso, a súa aceptación previamente a cursar o pedido.

10.3. Os prezos están suxeitos a cambios en calquera momento. Os prezos só expresan o valor dos Produtos e non inclúen gastos de envío, gastos contra reembolso, portes ou aranceis aduaneiros, así como tampouco ningún outro tipo de cargos ou custos, como os relativos ao empaquetado e etiquetaxe especial dos Produtos, permisos, certificados, declaracións e rexistros de aduana (en conxunto, os “Custos adicionais”). Os Custos adicionais correrán por conta do Cliente.

10.4. Os prezos publicados nesta web corresponden á moeda comunitaria “euro”.

 

11. LOPD.


Aos efectos do previsto na normativa sobre a protección de datos de carácter persoal A tenda online informa o Usuario da existencia dun ficheiro de datos de carácter persoal dos usuarios (Clientes) que introduzan os seus datos na Web Corporativa creado coa finalidade de realizar labores de información, formación e promoción comercial dos servizos da tenda online. Así mesmo, A tenda online infórmalle sobre a posibilidade de exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos de carácter persoal incluídos no mencionado ficheiro. A tenda online comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos, e adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

 

12. Envíos.


12.1. A tenda online non enviará ningún produto ata que o Departamento comercial teña comprobado que se realizou o 100% do pago, salvo nos casos de pago contra reembolso.

12.2. A entrega considerarase realizada no momento en que a tenda online puxese os produtos a disposición do Cliente e leste aceptase o documento de recepción de entrega. Corresponde ao Cliente verificar os produtos á recepción e expor todas as excepcións e reclamacións que poidan estar justificadas.

12.3. Os prazos de entrega son os indicados pola tenda online, e a tenda online esfórzase en respectalos. No entanto, un atraso nos prazos de entrega non implicará a anulación do pedido nin carrexará o pago de indemnización algunha. Calquera cláusula de penalización por atraso introducida polo Cliente no seu pedido queda sen efecto.

12.4. Os tempos de entrega son os indicados para cada produto, pero poden quedar suxeitos á dispoñibilidade por datas ou falta de stock. Pode ver máis información sobre os prazos estimados de entrega no apartado “Prazos de Entrega” que atopará no pé de páxina da web.

12.5. Calquera modificación na data de entrega por parte do Cliente deberá ser aceptada expresamente pola PEMENTEIRA.

12.6. A PEMENTEIRA resérvase o dereito a interromper a entrega de mercadorías pedidas sen incorrer en responsabilidade algunha, xa sexa por falta de stock ou en caso de insolvencia económica do Cliente.

12.7. A entrega dos produtos sempre será en forma total da compra, non existindo fraccionamientos debido ao carácter dos produtos.

 

13. Reclamacións e devolucións.


13.1. Calquera reclamación por danos na mercadoría terá que ser posta no noso coñecemento dentro das 24 horas seguintes á recepción do pedido, para así poder realizar a correspondente reclamación ao transportista.

Non se aceptarán reclamacións que superen ese prazo de tempo.

13.2. En caso de erro no envío por causas imputables á PEMENTEIRA non se aceptarán envíos a portes debidos. A nosa firma encargarase das xestións correspondentes, tanto para retirar a mercadoría errónea como pola reposición da correcta.

13.3. Calquera reclamación por falta de envío ou erro no mesmo terá que ser notificado nun prazo máximo de 24 horas desde a recepción do produto.

13.4. O Cliente non terá dereito a solicitar a devolución se non comunicou o erro/defecto enviando un e-mail ao Servizo de Atención ao Cliente info@lospimientosdepadron.com dentro das 24 horas seguintes tras recibir o pedido para informarnos do problema.

13.5. Quedan expresamente excluídas as reclamacións de danos e prexuízos formuladas polo Cliente por calquera causa cando non exista culpa grave ou dolo por parte da PEMENTEIRA.

13.6. A conformidade do Cliente en canto á cantidade entregada de Produtos respecto dun pedido en cuestión, efectuarase mediante a firma do correspondente albarán no mesmo momento da súa entrega. Se o Cliente non efectúa a súa reclamación sobre un posible defecto de cantidade ou calidade no tempo estipulado logo de recibir os Produtos, A PEMENTEIRA non asumirá responsabilidade algunha.

13.7. Nos casos que corresponda reembolsar ao Cliente, A PEMENTEIRA disporá os abonos nun prazo perentorio e do mesmo xeito en que se realizou a compra, empregando o mesmo provedor (PayPal, Visa, MasterCard, etc.), non responsabilizándose A PEMENTEIRA polos tempos de xestión dos mencionados provedores.

Atopará máis información no apartado “DEVOLUCIÓNS” situado no pé de páxina da web.

 

14. Garantías.


A PEMENTEIRA garante a calidade e fiabilidade dos produtos, acabando ésta no momento en que a mercadoría fose modificada ou manipulada, posto que calquera modificación enténdese feita baixo a responsabilidade do Cliente.

 

15. Factura.


O cliente acepta recibir a súa factura en formato dixital (mediante e-mail) tendo tamén a posibilidade de descargala desde o apartado “Os meus PEDIDOS” da área persoal da tenda on-line.

 

16. Aclaración final.


En caso de dúbidas relacionadas co proceso de compra vostede conta coa dirección electrónica info@lospimientosdepadron.com a través da cal se lle responderá o máis axiña posible.


Volver arriba